Javna nabava

 

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka, sukladno članku 6. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine  broj 120/16), obveznik je primjene istoga. Sve objave javnih nabava za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno, 500.000,00 kn za radove objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Nabava vrijednosti do 200.000,00 kn (roba, usluge) odnosno do 500.000,00 kn (radovi), tzv. jednostavna nabava, provodi se temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Od 1. srpnja 2019. godine ulazni računi za nabavu roba / usluga / radova zaprimaju se isključivo u elektronskom  obliku (e-račun) putem informacijskog posrednika FINA e-Račun za državu.

Sprječavanje sukoba interesa

  • Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
  • Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. i 2. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest:
Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), Sveučilišna knjižnica Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje  gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa:

Opći kontakt i podatci

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka

Dolac 1, 51000 Rijeka

OIB: 84122581314

Telefon: 051 336 911

Glavna adresa naručitelja (URL): www.svkri.uniri.hr

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Planovi nabava

Dokumenti

Pozivi za dostavu ponuda

Arhiva